Obchodní podmínky společnosti
SEBELÁSKA, s.r.o. a REZILIENCE s.r.o. 
pro prodej informačních produktů a služeb na dálku za použití internetu

Společnost SEBELÁSKA, s.r.o. (dále jen „společnost“ případně „prodávající“) poskytuje produkty a služby, které slouží ke vzdělávacím a informačním účelům v oblasti osobního rozvoje.

Ve smyslu § 1811 obč. zákoníku vzniká společnosti povinnost před uzavřením smlouvy nebo před tím, než zájemce o produkty a služby učiní závaznou nabídku, sdělit:

 1. Informace o prodávající společnosti, kontaktní údaj
 2. Označení zboží nebo služby
 3. Cenu zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků a způsobu platby a dodání zboží nebo služby
 4. Zvláštní ustanovení pro nákup na splátky
 5. Způsob platby, způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání
 6. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky ukončení závazku
 7. Informace o ochraně osobních údajů
 8. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty a služby
 9. Závěrečná ustanovení

Veškeré tyto informace, jakož i další ustanovení, jsou uvedeny dále v obchodních podmínkách společnosti. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené společností na vybraný produkt nebo službu:

Ad 1.
OBECNÁ USTANOVENÍ, INFORMACE O SPOLEČNOSTI

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb na dálku prostřednictvím prostředků komunikace přes rozhraní webových stránek prodávajícího, kterým je obchodní společnost:

  SEBELÁSKA, s.r.o., se sídlem v Praze,  Korunní  2569/108g, 101 00 Praha-Vinohrady, IČ: 03398463, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 231295/MSPH, zastoupena jednatelkou Lucií Kolaříkovou.

  Kontaktní údaje:
  email: podpora@luciekolarikova.cz
  telefon: 774 873 637

   

 2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 4. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího společnosti a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.luciekolarikova.cz

Ad 2
OZNAČENÍ PRODUKTU, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 2. Prodejní formulář obsahuje informace o kupujícím, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Kupující odešle nabídku na uzavření smlouvy kliknutím na tlačítko odeslat. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne až doručením potvrzení prodávajícího kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován.
 8. Vlastnické právo k produktu/zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 9. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - operačního systému a internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

Ad 3
CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, DODACÍ PODMÍNKY

 1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, knihy) je kupující společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejich balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
 5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Kupující může využít těchto možností plateb:

  - online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  - rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
  - bankovním převodem na základě faktury

 6.  Platba je jednorázová či automaticky opakovaná platba kartou, pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak.
 7. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 8. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 9. Automaticky opakované platby kartou. Jde o automatické stahování měsíční, čtvrtletní, půlroční, či roční platby za produkt/zboží, či službu dle volby kupujícího. Platba je fixní a je stahována automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. poprvé 1 měsíc, resp. 3, 6 nebo 12 měsíců (dle zvolené délky období předplatného), ode dne, kdy došlo k první objednávce produktu, zboží či služby na předplatné a tím i k první platbě.
  Údaje o platební kartě kupujícího jsou uloženy u platební brány GOPAY a ta s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

 10. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 11. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
 12. V případě CD, knih, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.
 13. Kupující je oprávněn ve vymezených případech hradit cenu prostřednictvím automatického placení formou pravidelných plateb, které spočívají v automatickém odepsání sumy poplatku z účtu či bankovní karty kupujícího prodávajícím. V takovém případě a pokud to zvolený systém placení umožňuje, souhlasí kupující s automatickou platbou ceny bez potřeby osobní autorizace platby ze strany držitele platební karty. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou, do jejího odvolání ze strany kupující v souladu s těmito podmínkami a produktem, který kupující kupuje. Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému platebnímu období. Úhrada na následující období bude prováděna před jeho započetím.
 14. Pro vyloučení pochybností platí, že některé z digitálních produktů či služeb jsou kupujícímu poskytnuty po omezenou dobu od jejího zakoupení. Tato doba je automaticky vždy 3 roky, a pokud se liší je specifikována zde v obchodních podmínkách  Ad 3, 14. bod. Doba, po kterou je produkt či služba omezena, počíná běžet od okamžiku zpřístupnění produktu či služby.
 15. a) Digitální produkt "Magická proměna" je poskytovaný na omezenou dobu v délce
  1 roku. 
  b) Digitální produkt "Klub Ultimátně spokojená®" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 měsíce, 3 měsíce, 1/2 roku nebo 1 rok, podle toho, jakou délku členství si klient zvolí.
  c) Digitální produkt "Škola sebelásky" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 roku. 
  d) Digitální produkt "Průlom v roce 2023" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 roku.
  e) Digitální produkt "Jak využít závist ke svému úspěchu a spokojenosti" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 roku.
  f) Digitální produkt "Vše začíná a končí tebou" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 roku.
  g) Digitální produkt "Tři největší brzdy vašeho úspěchu a bohatství" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 roku.
  h) Digitální produkt "Konference překóduj se na úspěch a bohatství" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 roku.
  i) Digitální produkt "Znovuzažehni své úspěšné já" je poskytovaný na omezenou dobu v délce
  1 roku.
  j) Digitální produkt "Tři klíčové metody pěstování sebelásky" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 roku.
  K) Digitální produkt "Klíč" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 roku. 

Ad 4
ZVLÁŠNÍ USTANOVENÍ PRO NÁKUP PRODUKTU NEBO SLUŽBY NA SPLÁTKY

 1. Popis služby. Pro vybrané produkty a služby, které prodávající nabízí na svých webových stránkách a u kterých je tato skutečnost uvedena, poskytuje prodávající službu nákupu s odloženou splatností, resp. nákupu na splátky (dále jen „Služba“). Na základě této Služby kupující zaplatí za zvolené a určené zboží či službu nejpozději při jeho převzetí část kupní ceny a zbytek uhradí do 3 měsíců od převzetí zboží či služby na základě určených splátek. Služba se řídí některými ustanoveními zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon o spotřebitelském úvěru“), k tomu viz dále.
 2. Požadavky na osobu kupujícího. Kupující může využít Služby pouze v případě, že je plnoletým, nemá omezenou svéprávnost, není zadlužený, nejsou na něj vedeny exekuce a je všeobecně způsobilý splnit svoje závazky. Poskytnutí Služby splácení ve splátkách není nárokové a prodávající si vyhrazuje právo s ním smlouvu neuzavřít, popřípadě již uzavřenou smlouvu zrušit s tím, že mu vrátí doposud uhrazené plnění; to vše v případě, že vyvstane najevo, že kupující nesplňuje požadavky určené v těchto podmínkách.
 3. Úrok, poplatky a smluvní pokuty. Služba je nabízena bezúročně a Kupující hradí pouze stanovenou kupní cenu bez dalších poplatků (tedy bez úroku). V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením svých peněžitých závazků, vzniká Prodávajícímu nárok na (i) úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý (byť započatý) den prodlení; (ii) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s prodlením kupujícího; a (iii) úroky z prodlení ve výši úroku určeném zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení; a to až do okamžiku, než Kupující zaplatí svoji pohledávku. Tím nejsou dotčena ustanovení § 122 Zákona o spotřebitelském úvěru. 
 4. Splatnost. Při koupi zboží či služby si Kupující vybere (pakliže to není určeno prodávajícím při koupě zboží či služby), v kolika splátkách za zboží či služby zaplatí, přičemž bez ohledu na tuto skutečnost si Smluvní strany sjednávají splatnost 3 měsíce od uzavření smlouvy. Do této doby je kupující povinen za zboží či služby zaplatit stanovenou cenu ve stanovených splátkách. Při uzavření kupní smlouvy zaplatí kupující první splátku. Kupující je oprávněn splatit Službu předčasně. V případě, že se kupující dostane do prodlení se zaplacením splátky, stane se uplynutím tohoto dne cena za zboží či službu splatnou a prodávající je oprávněn kupujícího vyzvat ke zaplacení celkové doposud nesplacené ceny a stanovit k tomu kupujícímu lhůtu alespoň 30 dní. 
 5. Souhlas s plněním před uplynutí 14 dní pro odstoupení a nemožnost odstoupení. Kupující souhlasí a žádá prodávajícího, aby mu předmětné zboží či službu poskytl před uplynutím lhůty 14 dní od uzavřené objednávky s tím, že v souladu s § 1837 písm. a) a l) občanského zákoníku v takovém případě kupující nemá právo na odstoupení do 14 dní od uzavřením smlouvy. Pro vyloučení pochybností Prodávající opakuje, že při využití Služby (tedy nákupu zboží či služby na splátky) Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy.
 6. Přechod vlastnických a obdobných práv. Kupující se stane držitelem vlastnických či obdobných práv k produktu či službě až definitivním zaplacením celé kupní ceny. Pakliže dojde k předčasnému ukončení smlouvy (např. z důvodu prodlení kupujícího), je povinen zboží či službu vrátit. 
 7. Povinnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru. Vzhledem k tomu, že Služba (jakožto spotřebitelský úvěr) je poskytována bez úroku a jakékoliv jiné úplaty, není prodávající povinen pro poskytování Služby získávat jakékoliv oprávněné od České národní banky, a to v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. To však neznamená, že prodávající nerespektuje navržená pravidla. 
 8. Ostatní ustanovení. Na Službu se uplatní ostatní ustanovení těchto podmínek, pokud z tohoto čl. 4 nevyplývá jinak.

Ad 4
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba dodržet níže uvedené podmínky:

- Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
- Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.
- Formulář kupující odešle emailem na adresu podpora@luciekolarikova.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

CD, knihy či dárkové předměty je třeba doručit na vlastní náklady na adresu:
Edita Kasdi, Irvingova 689/1, 198 00, Praha 9 - Černý Most
 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

 

CD, knihy či dárkové předměty, které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, je třeba vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Vrácené zboží nelze zasílat na dobírku.

Rozhodne-li se kupující zrušit předplatné, je třeba dodržet níže uvedené podmínky: 

- Nejpozději 7 dnů před datem automatického prodloužení předplatného musí být prodávajícímu kupujícím oznámen záměr nepokračovat v členství zakoupeného programu, tím kupující projeví vůli ukončit členství a tím svůj zájem zrušit opakované platby za toto členství.

Dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Peníze za produkt/zboží budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

Pro vyloučení pochybností může prodávající u některých produktů a služeb umožnit kupujícímu odstoupení od smlouvy, i když na to nemá ze zákona nárok. V takovém případě tuto skutečnost uvede u příslušného produktu či služby na webovém rozhraní.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu zjistí-li, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje:

 • prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 30 dnů po době splatnosti;
 • závažná porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.

3. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

Pro reklamaci kontaktuje kupující společnost emailem na adrese podpora@luciekolarikova.cz. Při reklamaci musí být přiložen dokladu o koupi a popis závady produktu. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem.

Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající neodpovídá za  úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci v praxi.

4. Garance vrácení peněz

U vybraných produktů (knihy, zvukové nebo obrazové nahrávky - pokud není porušen původní obal) má kupující možnost do 14 dnů od zakoupení odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebude spokojen. 

V případě tohoto odstoupení od smlouvy tj. z důvodu nespokojenosti kupující zašle formulář elektronickou formou na adresu podpora@luciekolarikova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje z důvodu nespokojenosti a přiloží kopii faktury/daňového dokladu s uvedením data nákupu.

V případě zakoupení digitálního obsahu (on-line produktů, programů, e-booků apod) není možné od smlouvy odstoupit.
Může se stát, že dodavatel u konkrétního produktu s digitálním obsahem tuto možnost poskytne, což uvede na webových stránkách vybraného produktu.

Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu kupujícího; po obdržení emailu kupujícího dojde automaticky k deaktivaci přístupu kupujícího k produktu.

5. Vyloučení odpovědnosti

Všechny produkty a služby společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace lektora on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Společnost ani lektor nejsou jakkoliv odpovědni za úspěch či neúspěch při aplikaci zakoupených produktů v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může kupující prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu je kupující plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch produktu je odvislý od řady dalších faktorů, které společnost ani lektor nemohou ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti a obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav kupujícího, situace na trhu apod.)

Společnost upozorňuje kupujícího,  že v průběhu on-line vzdělávacích programů v oblasti osobního rozvoje může být  vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. 

Společnost upozorňuje kupující, že informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

Ad 5
ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle práva duševního vlastnictví, a to zejména autorského práva.

Kupující může užívat jednotlivé produkty pouze pro osobní potřebu a v souladu s těmito podmínkami. Uživatel nesmí sám, ani prostřednictvím třetí osoby:

 • užívat produkty pro neosobní, komerční, veřejné účely či jiné nevhodné účely, včetně účelů, které by mohly způsobit prodávajícímu újmu;
 • užívat produkty v rozporu s právním řádem;
 • pořizovat rozmnoženiny či kopie produktů, dále produkty půjčovat, prodávat, nabízet, vysílat či jakkoliv jinak sdělovat veřejnosti či šířit;
 • pozměňovat či jakkoliv jiným způsobem zasahovat do produktů, včetně převádění či úpravy obsahu;
 • užívat produkty jako dílo jakýmkoliv nevhodným způsobem;
 • využívat automatizované nástroje pro užívání či jakoukoliv manipulaci s produkty
 • upravovat, měnit, obcházet či jakkoliv manipulovat se zabezpečením, šifrováním či jakkoliv zasahovat do technologií, v rámci kterých jsou produkty nabízeny;
 • jakkoliv jinak užívat produkty v rozporu se zákony v oblasti práva duševního vlastnictví, ochrany osobnosti, či jinými zákony, popřípadě těmito podmínkami.

Užívání produktů v rozporu s těmito podmínkami představuje podstatné porušení Smlouvy a těchto podmínek, přičemž prodávajícímu v takovém případě vznikají nároky na náhradu škody, bezdůvodné obohacení a další nároky, včetně oprávnění obrátit se na orgány činné v trestním řízení s podezřením na spáchání trestného činu “Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi” dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

Ad 6
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY

Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat jen po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.

Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.

Prodávající neumožňuje hradit seminář jakoukoliv platbou v hotovosti.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu anebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

Účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

Všechny produkty podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Prosíme účastníky, aby nerušili ostatní svým pozdním příchodem. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.


Storno podmínky

V případě, že účastník zruší účast více než 30 dní před konáním semináře

 • Je povinen uhradit administrativní poplatek 600 Kč za jeden zrušený seminář, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře
  vybraného z aktuální nabídky společnosti SEBELÁSKA, s.r.o. či REZILIENCE, s.r.o. konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.

V případě, že účastník zruší účast méně než 30 dní až 14 dní před konáním semináře

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 % celkové ceny jednoho semináře, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře
  vybraného z aktuální nabídky společnosti SEBELÁSKA, s.r.o. konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.  V tom případě je účastníkovi namísto storno poplatku ve výši 50% uhrazené ceny účtován pouze tentýž administrativní poplatek 600 Kč, jako při zrušení účasti více než 30 dní před konáním semináře. Tento poplatek uhradí účastník při registraci v místě konání nově vybraného semináře. Tuto možnost náhrady může kupující využít pouze jednou.
 • Podaří-li se účastníkovi zajistit za sebe náhradníka, není mu účtován žádný storno poplatek
  a uhrazená cena je přeúčtována na tohoto náhradníka. Účastník je však povinen o této změně neprodleně informovat tým společnosti SEBELÁSKA, s.r.o. na e-mailu podpora@luciekolarikova.cz.

V případě, že účastník zruší účast 7 a méně dnů před seminářem 

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% celkové ceny semináře.

V případě, že se účastník na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené ceny.

V případě, že seminář zruší ze závažných důvodů ve vyjímečných případech pořadatel (SEBELÁSKA, s.r.o.)

 • Nabízí účastníkovi alespoň jeden termín stejného semináře v následujících 365 dnech od konání zrušeného semináře. Pokud by účastníkovi termín nevyhovoval, následuje kompenzace ve formě jiného semináře či online programu ve stejné hodnotě, jako je zrušený seminář. Peníze se za zrušený seminář účastníkovi nevrací.

Storno podmínky u večerních seminářů

 • Zruší-li účastník svou účast VÍCE než 5 dní před konáním akce, uhrazená částka se vrací po odečtení administrativního poplatku 150 Kč.
 • Zruší-li účastník svou účast MÉNĚ než 5 dní před jeho konáním, uhrazená částka je nevratná
 • Zruší-li účastník svou účasti ze skutečně závažných důvodů méně než 5 dní předem, po domluvě s lektorkou je možné zúčastnit se jiného večerního semináře. I v takovém případě je účastníkovi účtován administrativní poplatek 150 Kč.

Ad 7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese podpora@luciekolarikova.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude vyřízena jako reklamace. 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu uplatnění objednávky.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 8. 8. 2023

Společnost REZILIENCE s.r.o. (dále jen „společnost“ případně „prodávající“) poskytuje produkty a služby, které slouží ke vzdělávacím a informačním účelům v oblasti osobního rozvoje.

Ve smyslu § 1811 obč. zákoníku vzniká společnosti povinnost před uzavřením smlouvy nebo před tím, než zájemce o produkty a služby učiní závaznou nabídku, sdělit:

 1. Informace o prodávající společnosti, kontaktní údaj
 2. Označení zboží nebo služby
 3. Cenu zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků a způsobu platby a dodání zboží nebo služby
 4. Zvláštní ustanovení pro nákup na splátky
 5. Způsob platby, způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání
 6. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky ukončení závazku
 7. Informace o ochraně osobních údajů
 8. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty a služby
 9. Závěrečná ustanovení

Veškeré tyto informace, jakož i další ustanovení, jsou uvedeny dále v obchodních podmínkách společnosti. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené společností na vybraný produkt nebo službu:

Ad 1.
OBECNÁ USTANOVENÍ, INFORMACE O SPOLEČNOSTI

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb na dálku prostřednictvím prostředků komunikace přes rozhraní webových stránek prodávajícího, kterým je obchodní společnost:

  REZILIENCE, s.r.o., se sídlem v Praze, Kurzova 2222/16, 155 00 Praha-Stodůlky,
  IČ: 09766146, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn, C 341406/MSPH, zastoupena jednatelkou Lucií Kolaříkovou.

  Kontaktní údaje: 
  email: podpora@luciekolarikova.cz
  telefon: 774 873 637

   

 2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 4. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího společnosti a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.luciekolarikova.cz

Ad 2
OZNAČENÍ PRODUKTU, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 2. Prodejní formulář obsahuje informace o kupujícím, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Kupující odešle nabídku na uzavření smlouvy kliknutím na tlačítko odeslat. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne až doručením potvrzení prodávajícího kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován.
 8. Vlastnické právo k produktu/zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 9. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - operačního systému a internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

Ad 3
CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, DODACÍ PODMÍNKY

 1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, knihy) je kupující společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejich balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
 5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Kupující může využít těchto možností plateb:

  - online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  - rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
  - bankovním převodem na základě faktury

 6.  Platba je jednorázová či automaticky opakovaná platba kartou, pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak.
 7. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 8. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 9. Automaticky opakované platby kartou. Jde o automatické stahování měsíční, čtvrtletní, půlroční, či roční platby za produkt/zboží, či službu dle volby kupujícího. Platba je fixní a je stahována automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. poprvé 1 měsíc, resp. 3, 6 nebo 12 měsíců (dle zvolené délky období předplatného), ode dne, kdy došlo k první objednávce produktu, zboží či služby na předplatné a tím i k první platbě.
  Údaje o platební kartě kupujícího jsou uloženy u platební brány GOPAY a ta s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

 10. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 11. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
 12. V případě CD, knih, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.
 13. Kupující je oprávněn ve vymezených případech hradit cenu prostřednictvím automatického placení formou pravidelných plateb, které spočívají v automatickém odepsání sumy poplatku z účtu či bankovní karty kupujícího prodávajícím. V takovém případě a pokud to zvolený systém placení umožňuje, souhlasí kupující s automatickou platbou ceny bez potřeby osobní autorizace platby ze strany držitele platební karty. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou, do jejího odvolání ze strany kupující v souladu s těmito podmínkami a produktem, který kupující kupuje. Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému platebnímu období. Úhrada na následující období bude prováděna před jeho započetím.
 14. Pro vyloučení pochybností platí, že některé z digitálních produktů či služeb jsou kupujícímu poskytnuty po omezenou dobu od jejího zakoupení. Tato doba je automaticky vždy 3 roky, a pokud se liší je specifikována zde v obchodních podmínkách  Ad 3, 14. bod. Doba, po kterou je produkt či služba omezena, počíná běžet od okamžiku zpřístupnění produktu či služby.
 15. a) Digitální produkt "Mozek jako Buddha" je poskytovaný na omezenou dobu v délce
  1 roku. 
  b) Digitální produkt "Jak na toxické chování a protimanipulativní techniky" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 2 měsíce.
  c) Digitální produkt "Všímavost aneb čas na vědomou pozornost" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 6 měsíců.
  d) Digitální produkt "Tajemství životní spokojenosti" je poskytovaný na omezenou dobu v délce 1 měsíce.

Ad 4
ZVLÁŠNÍ USTANOVENÍ PRO NÁKUP PRODUKTU NEBO SLUŽBY NA SPLÁTKY

 1. Popis služby. Pro vybrané produkty a služby, které prodávající nabízí na svých webových stránkách a u kterých je tato skutečnost uvedena, poskytuje prodávající službu nákupu s odloženou splatností, resp. nákupu na splátky (dále jen „Služba“). Na základě této Služby kupující zaplatí za zvolené a určené zboží či službu nejpozději při jeho převzetí část kupní ceny a zbytek uhradí do 3 měsíců od převzetí zboží či služby na základě určených splátek. Služba se řídí některými ustanoveními zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon o spotřebitelském úvěru“), k tomu viz dále.
 2. Požadavky na osobu kupujícího. Kupující může využít Služby pouze v případě, že je plnoletým, nemá omezenou svéprávnost, není zadlužený, nejsou na něj vedeny exekuce a je všeobecně způsobilý splnit svoje závazky. Poskytnutí Služby splácení ve splátkách není nárokové a prodávající si vyhrazuje právo s ním smlouvu neuzavřít, popřípadě již uzavřenou smlouvu zrušit s tím, že mu vrátí doposud uhrazené plnění; to vše v případě, že vyvstane najevo, že kupující nesplňuje požadavky určené v těchto podmínkách.
 3. Úrok, poplatky a smluvní pokuty. Služba je nabízena bezúročně a Kupující hradí pouze stanovenou kupní cenu bez dalších poplatků (tedy bez úroku). V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením svých peněžitých závazků, vzniká Prodávajícímu nárok na (i) úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý (byť započatý) den prodlení; (ii) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s prodlením kupujícího; a (iii) úroky z prodlení ve výši úroku určeném zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení; a to až do okamžiku, než Kupující zaplatí svoji pohledávku. Tím nejsou dotčena ustanovení § 122 Zákona o spotřebitelském úvěru. 
 4. Splatnost. Při koupi zboží či služby si Kupující vybere (pakliže to není určeno prodávajícím při koupě zboží či služby), v kolika splátkách za zboží či služby zaplatí, přičemž bez ohledu na tuto skutečnost si Smluvní strany sjednávají splatnost 3 měsíce od uzavření smlouvy. Do této doby je kupující povinen za zboží či služby zaplatit stanovenou cenu ve stanovených splátkách. Při uzavření kupní smlouvy zaplatí kupující první splátku. Kupující je oprávněn splatit Službu předčasně. V případě, že se kupující dostane do prodlení se zaplacením splátky, stane se uplynutím tohoto dne cena za zboží či službu splatnou a prodávající je oprávněn kupujícího vyzvat ke zaplacení celkové doposud nesplacené ceny a stanovit k tomu kupujícímu lhůtu alespoň 30 dní. 
 5. Souhlas s plněním před uplynutí 14 dní pro odstoupení a nemožnost odstoupení. Kupující souhlasí a žádá prodávajícího, aby mu předmětné zboží či službu poskytl před uplynutím lhůty 14 dní od uzavřené objednávky s tím, že v souladu s § 1837 písm. a) a l) občanského zákoníku v takovém případě kupující nemá právo na odstoupení do 14 dní od uzavřením smlouvy. Pro vyloučení pochybností Prodávající opakuje, že při využití Služby (tedy nákupu zboží či služby na splátky) Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy.
 6. Přechod vlastnických a obdobných práv. Kupující se stane držitelem vlastnických či obdobných práv k produktu či službě až definitivním zaplacením celé kupní ceny. Pakliže dojde k předčasnému ukončení smlouvy (např. z důvodu prodlení kupujícího), je povinen zboží či službu vrátit. 
 7. Povinnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru. Vzhledem k tomu, že Služba (jakožto spotřebitelský úvěr) je poskytována bez úroku a jakékoliv jiné úplaty, není prodávající povinen pro poskytování Služby získávat jakékoliv oprávněné od České národní banky, a to v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. To však neznamená, že prodávající nerespektuje navržená pravidla. 
 8. Ostatní ustanovení. Na Službu se uplatní ostatní ustanovení těchto podmínek, pokud z tohoto čl. 4 nevyplývá jinak.

Ad 4
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba dodržet níže uvedené podmínky:

- Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
- Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.
- Formulář kupující odešle emailem na adresu podpora@luciekolarikova.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

CD, knihy či dárkové předměty je třeba doručit na vlastní náklady na adresu:
Edita Kasdi, Irvingova 689/1, 198 00, Praha 9 - Černý Most
 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

CD, knihy či dárkové předměty, které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, je třeba vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Vrácené zboží nelze zasílat na dobírku.

Rozhodne-li se kupující zrušit předplatné, je třeba dodržet níže uvedené podmínky: 

- Nejpozději 7 dnů před datem automatického prodloužení předplatného musí být prodávajícímu kupujícím oznámen záměr nepokračovat v členství zakoupeného programu, tím kupující projeví vůli ukončit členství a tím svůj zájem zrušit opakované platby za toto členství.

Dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Peníze za produkt/zboží budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

Pro vyloučení pochybností může prodávající u některých produktů a služeb umožnit kupujícímu odstoupení od smlouvy, i když na to nemá ze zákona nárok. V takovém případě tuto skutečnost uvede u příslušného produktu či služby na webovém rozhraní.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu zjistí-li, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje:

 • prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 30 dnů po době splatnosti;
 • závažná porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.

3. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

Pro reklamaci kontaktuje kupující společnost emailem na adrese podpora@luciekolarikova.cz. Při reklamaci musí být přiložen dokladu o koupi a popis závady produktu. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem.

Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající neodpovídá za  úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci v praxi.

4. Garance vrácení peněz

U vybraných produktů (knihy, zvukové nebo obrazové nahrávky - pokud není porušen původní obal) má kupující možnost do 14 dnů od zakoupení odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebude spokojen. 

V případě tohoto odstoupení od smlouvy tj. z důvodu nespokojenosti kupující zašle formulář elektronickou formou na adresu podpora@luciekolarikova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje z důvodu nespokojenosti a přiloží kopii faktury/daňového dokladu s uvedením data nákupu.

V případě zakoupení digitálního obsahu (on-line produktů, programů, e-booků apod) není možné od smlouvy odstoupit.
Může se stát, že dodavatel u konkrétního produktu s digitálním obsahem tuto možnost poskytne, což uvede na webových stránkách vybraného produktu.

Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu kupujícího; po obdržení emailu kupujícího dojde automaticky k deaktivaci přístupu kupujícího k produktu.

5. Vyloučení odpovědnosti

Všechny produkty a služby společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace lektora on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Společnost ani lektor nejsou jakkoliv odpovědni za úspěch či neúspěch při aplikaci zakoupených produktů v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může kupující prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu je kupující plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch produktu je odvislý od řady dalších faktorů, které společnost ani lektor nemohou ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti a obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav kupujícího, situace na trhu apod.)

Společnost upozorňuje kupujícího,  že v průběhu on-line vzdělávacích programů v oblasti osobního rozvoje může být  vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. 

Společnost upozorňuje kupující, že informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

Ad 5
ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle práva duševního vlastnictví, a to zejména autorského práva.

Kupující může užívat jednotlivé produkty pouze pro osobní potřebu a v souladu s těmito podmínkami. Uživatel nesmí sám, ani prostřednictvím třetí osoby:

 • užívat produkty pro neosobní, komerční, veřejné účely či jiné nevhodné účely, včetně účelů, které by mohly způsobit prodávajícímu újmu;
 • užívat produkty v rozporu s právním řádem;
 • pořizovat rozmnoženiny či kopie produktů, dále produkty půjčovat, prodávat, nabízet, vysílat či jakkoliv jinak sdělovat veřejnosti či šířit;
 • pozměňovat či jakkoliv jiným způsobem zasahovat do produktů, včetně převádění či úpravy obsahu;
 • užívat produkty jako dílo jakýmkoliv nevhodným způsobem;
 • využívat automatizované nástroje pro užívání či jakoukoliv manipulaci s produkty
 • upravovat, měnit, obcházet či jakkoliv manipulovat se zabezpečením, šifrováním či jakkoliv zasahovat do technologií, v rámci kterých jsou produkty nabízeny;
 • jakkoliv jinak užívat produkty v rozporu se zákony v oblasti práva duševního vlastnictví, ochrany osobnosti, či jinými zákony, popřípadě těmito podmínkami.

Užívání produktů v rozporu s těmito podmínkami představuje podstatné porušení Smlouvy a těchto podmínek, přičemž prodávajícímu v takovém případě vznikají nároky na náhradu škody, bezdůvodné obohacení a další nároky, včetně oprávnění obrátit se na orgány činné v trestním řízení s podezřením na spáchání trestného činu “Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi” dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

Ad 6
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY

Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat jen po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.

Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.

Prodávající neumožňuje hradit seminář jakoukoliv platbou v hotovosti.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu anebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

Účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

Všechny produkty podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Prosíme účastníky, aby nerušili ostatní svým pozdním příchodem. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.


Storno podmínky

V případě, že účastník zruší účast více než 30 dní před konáním semináře

 • Je povinen uhradit administrativní poplatek 600 Kč za jeden zrušený seminář, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře
  vybraného z aktuální nabídky společnosti SEBELÁSKA, s.r.o. či REZILIENCE, s.r.o. konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.

V případě, že účastník zruší účast méně než 30 dní až 14 dní před konáním semináře

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 % celkové ceny jednoho semináře, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře
  vybraného z aktuální nabídky společnosti REZILIENCE, s.r.o. konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.  V tom případě je účastníkovi namísto storno poplatku ve výši 50% uhrazené ceny účtován pouze tentýž administrativní poplatek 600 Kč, jako při zrušení účasti více než 30 dní před konáním semináře. Tento poplatek uhradí účastník při registraci v místě konání nově vybraného semináře. Tuto možnost náhrady může kupující využít pouze jednou.
 • Podaří-li se účastníkovi zajistit za sebe náhradníka, není mu účtován žádný storno poplatek
  a uhrazená cena je přeúčtována na tohoto náhradníka. Účastník je však povinen o této změně neprodleně informovat tým společnosti SEBELÁSKA, s.r.o. na e-mailu podpora@luciekolarikova.cz.

V případě, že účastník zruší účast 7 a méně dnů před seminářem 

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% celkové ceny semináře.

V případě, že se účastník na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené ceny.

V případě, že seminář zruší ze závažných důvodů ve vyjímečných případech pořadatel (REZILIENCE, s.r.o.)

 • Nabízí účastníkovi alespoň jeden termín stejného semináře v následujících 365 dnech od konání zrušeného semináře. Pokud by účastníkovi termín nevyhovoval, následuje kompenzace ve formě jiného semináře či online programu ve stejné hodnotě, jako je zrušený seminář. Peníze se za zrušený seminář účastníkovi nevrací.

Storno podmínky u večerních seminářů

 • Zruší-li účastník svou účast VÍCE než 5 dní před konáním akce, uhrazená částka se vrací po odečtení administrativního poplatku 150 Kč.
 • Zruší-li účastník svou účast MÉNĚ než 5 dní před jeho konáním, uhrazená částka je nevratná
 • Zruší-li účastník svou účasti ze skutečně závažných důvodů méně než 5 dní předem, po domluvě s lektorkou je možné zúčastnit se jiného večerního semináře. I v takovém případě je účastníkovi účtován administrativní poplatek 150 Kč.

Ad 7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese podpora@luciekolarikova.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude vyřízena jako reklamace. 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu uplatnění objednávky.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 8. 8. 2023